Grid View
List View
Reposts
 • aivsairandhri 2w

  #malayalam #miraquill #writersnetwork

  All the people I met
  Had only pieces left of their hearts
  People who still suffered the weight
  Of their pieced hearts
  People who still shared
  a piece with me ,
  Ignoring my 'don't's.
  Now I am left with a stitched up heart
  A monster of a thousand pieces
  Suffocating me from the inside. (translation)
  ©a!v

  Read More

  ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയവരിൽ
  എല്ലാവരും ഹൃദയങ്ങൾ
  പകുത്തുകൊടുത്തവരായിരുന്നു
  കഷ്ണിക്കപ്പെട്ട
  ഹൃദയങ്ങളുടെ ഭാരവുമായി
  നിരന്തരം വീർപ്പുമുട്ടിയവർ
  'അരുത്' എന്ന വാക്കിനപ്പുറവും
  എനിക്കും പകുത്തുതരാൻ
  മനസ്സുകാണിച്ചവർ
  ആരൊക്കെയോ
  പകുത്തുവെച്ചുപ്പോയതായിരിക്കണം
  തുന്നലുകൾ നെയ്ത വേലികളെ
  വരിഞ്ഞുമുറുകി
  എന്നിലുമെന്തോ ശ്വസിക്കാൻ
  വിസ്സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.
  ©സൈരന്ധ്രി

 • aivsairandhri 11w

  The sunset is a splattered Grapefruit Ade
  Crushed ice clouds float in the sky
  I could hear their veiny cracks
  And they began to melt.
  Another slice of september is served
  And I never noticed
  How close I was to November
  My bones feel drained of its weight
  The hairs want to shed like the leaves
  I am too tired to pass another year
  I feel like a sundried seed
  Left for so long to bask,
  Too brown and too hollow
  That I fear a single touch
  Would somehow break my shell
  ©aivsairandhri

  #ceesreposts #pod #miraquill #writersnetwork
  @miraquill @writersnetwork @odysseus

  Read More

  .

 • aivsairandhri 14w

  You were the only word
  I begged behind the door
  Whenever your blue love
  Painted my body in smudges
  Of indigo galaxies
  I loved you more
  So that you will look at them
  And change the artistry
  But you were a great artist
  Who ardently took every time
  In ornating my crumpled body,
  Pain puddled in my every breath
  Still I was sure, you loved me
  And then One day
  I became a blue body of lies.
  ©Aiv Sairandhri

  #domesticviolence #cees_doors #miraquill #writersnetwork #challenge #image_prompt
  @miraquill

  Thank you so much for the repost @writersnetwork

  Read More

  And then One day
  I became a blue body of lies.
  ©Aiv Sairandhri

 • aivsairandhri 22w

  #writersnetwork #mirakee #ceesreposts #pod #wod #setting #november

  The November wind blowing at my face was more chilling than usual. My exposed hands and legs were numb , but something pulled me to the spot I was standing . The light canopy of the silent mist tiptoed through the atmosphere without drawing attention. Bright yellow lights of the many lanterns lit against the blue hazed November night brought people to the temporary huts of the gypsy folk. They were cooking their food around a small fire and the smell wafted from the place assured that it was meat. They asked me if I could join them and before I had an opportunity to reply they handed me a plate filled with cooked meat with whole shallots and dried red paprika. In a mud made mug that had seen better days , the same old woman who gave me the plate , poured some wine to wash down the food she handed. I began to eat before she prompts me to eat again , and soon I realised that I was hungry. The succulent steak slices were carefully cut into neat thin pieces to absorb the sweetness of the shallots and the smokey hotness of the dried red paprika. They were kept under a small fire and was subjected to slow cooking and the resultant flavour of the food exploded in my tongue. The wine was more bitter than sweet but was better with the smokey sweet steak slices.
  And then an old woman with silver wiry hair began a story....
  ©aivsairandhri

  Read More

  .

 • aivsairandhri 27w

  #writersnetwork #mirakee #ceesreposts #pod


  Your love graze my bones
  And leave scratches of
  The pale ghosts of past,
  At midnights they pull me out of bed
  And I gasp for the dripping life.
  I confined myself within the walls of my mind, crafted with lissome lies.
  Painting dead moths And calling them butterflies Lies lullabied lovelorn lyrics.
  'Blues' whimpers
  And repeats the plain pain,
  The soul sings in sundry syllables;
  'Graves are pretty'.
  ©A!v

  Read More

  'Blues' whimpers
  And repeats the plain pain,
  The soul sings
  in sundry syllables;
  'Graves are pretty'.
  ©A!v

 • aivsairandhri 34w

  Oranges bloom in my memories
  Spawning a stale serenade
  It greets the sunlit sepia clouds
  And rains upon me;
  Draining my ephemeral thoughts
  It sinks once again
  To the gliding peachy waves
  Where the sunset yellows
  Sails the golden waters far away
  Would this be the last debt?...

  I once held a quadrifoliate clover
  But then the luck yellowed
  And once again
  The penumbra makes love to me
  The pain, penultimate yet pale
  Parting day and night
  Parting life and death
  The last debt would be to give in...

  The opal light skidding off
  The purple drupelets
  Fall upon the pages
  As a remnant of a hidden secret,
  Beneath the paradise tree
  I look upon the translucent crescent
  Clinging to the infinite inkiness
  Fused with the earthshine.
  The debt can wait..
  For I chose the 'in betweens',
  The darkling scars and damask dusks.
  ©aivsairandhri

  #mirakee #writersnetwork #pod #ceesreposts
  @mirakee @writersnetwork

  Lots of love @writersnetwork for the kind repost.

  Read More

  Scabulous

  adj. proud of a scar on your body, an autograph signed to you by a world grateful for your continued willingness to play with her, even when you don’t feel like it.

 • aivsairandhri 40w

  I wrote this for an online poetry competition,the topic was "return to nature"during the covid. But never heard of it afterwards ��
  It doesn't make much sense and yes it is too long ��

  Thank you @writersnetwork for the repost ❤️

  Walking through the burnt
  Ashes of a hectic life
  Combing for the crumbs
  Of a lost childhood
  The aroma of rebirth
  Sprouting in the backyard
  With its pellucid roots
  Grabbing me to the green
  Cracking the locked doors
  Of my distant eyes.
  Brewing grey nostalgia
  Metamorphosing to live
  Rainbow dusted memories.
  Hailing me with swishes and susurrus
  Descending to a lane of lost life,
  Rampage of echoing flashbacks
  Of a dead rosary pea calling me
  To collect tiny treasures,
  Soft scars left by touch-me-nots
  Buried somewhere beneath
  My frail synthetic shielded skin.
  The luminous trails of a snail
  Like the desperate rhizhome
  Of a potted plant
  Caressing the soaked wall;
  Following and falling to fights,
  A pirate handling cord moss,
  Gathered dappled lady birds
  In the palms carved by fate.
  Heard the flutter of a butterfly
  Smiling to the chasms of
  An uncertain life,
  Felt the swollen dead orchid leaves
  Ripened and yellow
  Drooping low to hide its flaky skin
  Black spots of cancerous decay
  Celebrating its slow death,
  Dead shells of maroon millipedes,
  Coiled carcasses;
  The coffin of a roamed past.
  Death was cabbage white,
  Lemon yellow and scarlet red
  A celebration awaiting revival.
  Smelt the wilted flowers
  drowsily drowning with dying time
  Adopting to press against the pages
  To fossilise the present
  For a mundane tomorrow.
  Nurturing and pruning
  A mutating mother
  Sprinkling potent pollens
  Of greenest imaginations,
  A beginning to ponder.
  ©aivsairandhri

  Read More

  A Return to Nature

 • aivsairandhri 54w

  #medusa #cees_tp_chall #battle #past

  The worst battle is when you wage it against your own self and your past.
  Here, 'medusa' is the haunting past.


  Medusa slithers around
  Hissing the scaly past
  Turning present to stones
  And smashing them to scintillas
  Such 'eyeopeners',
  Their pity crash the ears.
  They giggle at the blindness
  And mock the escape plan.

  You had sworn to kill her
  But you are no perseus.
  You have no thunderbolt,
  No pegasus will fly to you
  You lost before the battle,
  You think and sigh.
  Then the puzzle gets solved
  The light at the end of the tunnel
  Has grown.
  Looking at Medusa
  You saw the marble tears.
  ©Aiv

  Its upto oneself whether to slay or to embrace their demons.

  Read More

  .

 • aivsairandhri 56w

  Apricity flows like a silent stream
  Finds my frigid soul
  Cups my heart in its aureate arms
  Cascades to the blueth alleyways
  Where frostbitten leaves
  Cuddles the cold cobblestones
  The November breathes in me once again
  Cordolium dances around the fire
  Waving its selcouth self
  The thrum of its foot steps
  Starts something new
  Like a wildfire in the winter moonlight
  With bluish flames
  and heal the wounds.
  ©aivSairandhri
  _______________________________

  ���������������� ���������������� ���� ���� �������� ����������...

  Read More

  November breathes in me
  once again;
  Like a wildfire
  in the winter moonlight
  With bluish flames
  and heal the wounds.
  ©Aiv

 • aivsairandhri 60w

  #malayalam

  മതിലുകളാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട്
  ഇരുപുറങ്ങളിലായി നീറിയൊടുങ്ങി
  ഈ ജന്മവും പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ
  നിന്റെയോർമ്മകൾ പറിച്ചു നടാൻ
  ഞാനിനിയും പുനർജനിക്കും
  അടർന്നു വീണുറങ്ങിക്കിടന്നൊരു
  തുളസിയരിയായ് നീ സമയം നീക്കുക
  മഴയിൽ കുതിർന്ന മതിലിന്റെ
  അവശേഷിപ്പുകളിൽ
  വേരുകൾ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നതും
  തുളസിഗന്ധം ചാലുകൾ കീറിയെത്തുന്നതും
  കാത്തു ഞാനിരിക്കും...
  അതുവരെയും
  നീ സമയം നീക്കുക.
  ©സൈരന്ധ്രി

  Read More

  മതിലുകളാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട്
  ഇരുപുറങ്ങളിലായി നീറിയൊടുങ്ങി
  ഈ ജന്മവും പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ
  നിന്റെയോർമ്മകൾ പറിച്ചു നടാൻ
  ഞാനിനിയും പുനർജനിക്കും
  അടർന്നു വീണുറങ്ങിക്കിടന്നൊരു
  തുളസിയരിയായ് നീ സമയം നീക്കുക
  മഴയിൽ കുതിർന്ന മതിലിന്റെ
  അവശേഷിപ്പുകളിൽ
  വേരുകൾ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നതും
  തുളസിഗന്ധം
  ചാലുകൾ കീറിയെത്തുന്നതും
  കാത്തു ഞാനിരിക്കും...
  അതുവരെയും
  നീ സമയം നീക്കുക.
  ©സൈരന്ധ്രി