#Earth

2913 posts
 • unnatural 4d

  ಅದೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ....
  ಮಳೆಯ ಕಾಯುವ ಧರಣಿಗೆ ಅದೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ!!!

  ದಿಗಂತದಾಚೆಯಿಂದ ಮೋಡ ಧಾವಿಸಿ
  ಮಳೆಯ ಇಳೆಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗವ
  ಸೂರ್ಯನು ನೋಡಿ ಸಿಟ್ಟಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು
  ಆಕಾಶವೆಂಬ ಕಿಟಕಿಯ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಕೆಲಸ
  ಮೊದಲಿಗೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ!!!!

  ಅದೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ....
  ಮಳೆಯ ಕಾಯುವ ಧರಣಿಗೆ ಅದೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ!!!

  ಆಕಾಶದಿ ಘರ್ಷಿಸುತ ತಾನಿರುವ ಸೂಚನೆಯ ಕೊಟ್ಟು
  ಮಳೆಯೆಂಬ ಮೋಡದ ಹೀಗ್ಗಿನ ಕಣ್ಣೀರು ನಲಿಯುತ,
  ಇಳೆಯ ಸರಸದಿ ಸ್ಪರ್ಷಿಸಿ ಚುಂಬನವಿತ್ತಾಗ,
  ಇಡೀ ಧರಣಿಯೆ ಮೋಹಗೊಂಡಿತೇನೋ ಎಂದು,
  ಮಣ್ಣು ತನ್ನಿಂದ ಗಂಧವು ನಾಚುವಂತ ಸುವಾಸನೆಯ ಸೂಸಿ,
  ಪರಿಮಳದ ಪಾಶದಿ ಇಳೆ-ಮಳೆಯ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ,
  ಪಶು-ಪಕ್ಷಿ, ಮರ ಅದ್ರಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ,
  ತುಂಟಾಟವ ಮಾಡಿ ವಾತಾವರಣವ ಬೆಳಗಿ,
  ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯ ಬೀರಿಬಿಟ್ಟ.

  ಅದೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ....
  ಮಳೆಯ ಕಾಯುವ ಧರಣಿಗೆ ಅದೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ!!!  #kannada
  #love
  #romance
  #earth
  #rain
  #mirakee
  #miraquill
  #writersnetwork

  Read More

  ಅದೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ....
  ಮಳೆಯ ಕಾಯುವ ಧರಣಿಗೆ ಅದೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ!!!

  ದಿಗಂತದಾಚೆಯಿಂದ ಮೋಡ ಧಾವಿಸಿ
  ಮಳೆಯ ಇಳೆಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗವ
  ಸೂರ್ಯನು ನೋಡಿ ಸಿಟ್ಟಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು
  ಆಕಾಶವೆಂಬ ಕಿಟಕಿಯ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಕೆಲಸ
  ಮೊದಲಿಗೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ!!!!

  ಅದೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ....
  ಮಳೆಯ ಕಾಯುವ ಧರಣಿಗೆ ಅದೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ!!!

  ಆಕಾಶದಿ ಘರ್ಷಿಸುತ ತಾನಿರುವ ಸೂಚನೆಯ ಕೊಟ್ಟು
  ಮಳೆಯೆಂಬ ಮೋಡದ ಹೀಗ್ಗಿನ ಕಣ್ಣೀರು ನಲಿಯುತ,
  ಇಳೆಯ ಸರಸದಿ ಸ್ಪರ್ಷಿಸಿ ಚುಂಬನವಿತ್ತಾಗ,
  ಇಡೀ ಧರಣಿಯೆ ಮೋಹಗೊಂಡಿತೇನೋ ಎಂದು,
  ಮಣ್ಣು ತನ್ನಿಂದ ಗಂಧವು ನಾಚುವಂತ ಸುವಾಸನೆಯ ಸೂಸಿ,
  ಪರಿಮಳದ ಪಾಶದಿ ಇಳೆ-ಮಳೆಯ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ,
  ಪಶು-ಪಕ್ಷಿ, ಮರ ಅದ್ರಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ,
  ತುಂಟಾಟವ ಮಾಡಿ ವಾತಾವರಣವ ಬೆಳಗಿ,
  ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯ ಬೀರಿಬಿಟ್ಟ.

  ಅದೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ....
  ಮಳೆಯ ಕಾಯುವ ಧರಣಿಗೆ ಅದೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ!!!
  ©unnatural

 • amyers 1w

  Disease.

  A disease that rips and tears flesh, fat and muscle stuck
  In it's teeth.
  Sunken on this place like my eyes tonight.
  It devours everything in it's path, not realizing the pain
  Left in it's wake.
  The innocent victims, who live more naturally than even I.
  The dwindling ember of hope for the survivors.
  Out of place, out of balance.
  Everything could go wrong, and everything will.
  Not enough air for the microorganisms.
  Things will fall so quickly, starting at the very bottom.
  Funny, they always watch the top.
  I can't expect this to stop.
  This place will turn to ruin.
  We are our own disease.
  Homosapiens.
  ©amyers

 • amyers 1w

  Feilds of gold.

  The born sun rises.
  A slight cool breeze on warm still air.
  Greenest trees you've ever seen.
  The breeze blows the field of yellow grass and wheat.
  I've always swore it looks like a field of rippling gold.
  I cannot describe the beauty fully to those who didn't witness.
  The white~good hue hangs in the air, caressing my skin.
  Oh to be in the creek at dawn.
  Birds whispering to each other through their trees.
  Rabbits taking care of their children, leaving paths in leaves
  That wind and turn with curiosity and prime.
  The shallow water in the creek bed is home to minnows
  And moccasins.
  In these trees,
  In this dirt,
  Under this sky...
  I find my religion.
  ©amyers

 • mo_cosmic 1w

  Hold the Earth for me,
  my safe keeping Warrior
  ..We shine much stronger together ♢☆♡
  MoCosmic
  Jan17th 2022
  #Love #Cosmic #Earth

  Read More

  Hold the Earth for me,
  dear safe keeping Warrior
  So that I can take a quick soothing bath
  And find some of the
  sweetest fruits
  I can get you chocolates too
  After that you play with my so cute pet
  He is with the good guys
  Hold this Earth, while I do our laundry
  We shine much stronger together
  It will be felt everywhere very soon ♢☆
  I just hope not to ruin your sexy jeans in the wash
  ©mo_cosmic

 • mo_cosmic 1w

  HOLD This EARTH

  I can hold the Earth for you, my dear safe keeper
  At least for you to charge up and get a change of clothes
  Caress her with all my warmth I will ♢©mo_cosmic

 • selenophilic_ 2w

  Earth is a solemn proof that changes are necessary in order to overcome the darkness of night.
  ©selenophilic_

 • faerie_fox_poetry 2w

  World

  Our world is
  An earthen effigy
  Destroyed with
  Winter intensity
  Reborn through
  Spring's sheer ecstasy

  The wheel of life
  Still turning
  Death forever
  Undescirning

 • thapelo404 2w

  Fucking stress����‍♂️, Fucking pain
  Still roll on me, i wish i could make
  Friend proud but am a #loser
  I try to keep all shits clear but am still a slave,
  I think you know how miserable I am,
  but you have decided to harass me��
  So i can't stop coz i need you, And your
  UNANSWERED CALLS, never ends to you
  Coz you hate me............

  Why you always looking for mah moves
  I was dirty but now the story changes,
  The story of our love is a poem
  I don't know at all I'm still growing
  But #Fuck I'm Falling for you
  On every moment, #FUCK!!!!!!!
  UNANSWERED CALLS HURTS ME��

  Even you ain't stop your....
  UNANSWERED CALLS, All in a year
  That the life that we're living
  In #Earth or #Heaven, well
  I can't tell the difference, but we #forever
  Be the real definition #FRIENDS

  Read More

  UNANSWERED CALLS

  ©thapelo404

 • juhiyverma_ 3w

  Disappear...

  I asked the sky to swallow me inside
  But he refused to do so
  So I asked the river to help me flow along
  She said I weighed too much
  And i better walk away lest I'd drown
  Then l I asked the wind to carry me with her
  She paused fr a while
  And gave me a gruesome look
  "How can I carry you if you already carry so much guilt on your chest?"
  Disheartened and grieved ,
  I requested the earth to bury me inside her
  She too denied , for I would hv to turn to dust to be one with her
  and that
  she can't take me alive.
  Then I pleaded the fire to burn me to ashes
  For I have none to grant me salvation
  Those flames of purity tried to grab me
  But they couldnt.
  Disappointed and exhausted
  I asked them all together
  To help me liberate through my misery
  They wondered why would I ask so
  For I was young
  And brave
  But Then asked me to wait,
  Conspiring against my wishes
  Soon after
  The sky gave me a pair of wings to fly
  To wander alone up and high ,to find my destiny
  The water showered me with her power
  The beauty Of lightness and consistency
  To be persistent and ever flowing in this journey of mine
  The wind asked me to flow along
  but With no strings attached
  Worthy of my every deed,
  And Soar High Always
  as light as a feather
  The earth then nurtured me
  with her buds of faith
  and fruits of patience and temperance
  The fire advised me
  Not to chase her but the darkness in me
  To tame my own demons
  and play with my own fire,
  Fiercely and delicately
  For it's the only thing
  that will keep me alive
  and set me free.

  ©juhiyverma_  #life#love#survival#existence#catharsis #free#freedom#liberation#misery#disappear#doubt#belief#hope#alive#justalive#nature#fire#earth#water#sky#air#notyetdead

  Read More

  Disappear...

  I asked the sky to swallow me inside
  But he refused to do so
  So I asked the river to help me flow along
  She said I weighed too much
  And i better walk away lest I'd drown
  Then l I asked the wind to carry me with her
  She paused fr a while
  And gave me a gruesome look
  "How can I carry you if you already carry so much guilt on your chest?"
  Disheartened and grieved ,
  I requested the earth to bury me inside her
  She too denied , for I would hv to turn to dust to be one with her
  and that
  she can't take me alive.
  Then I pleaded the fire to burn me to ashes
  For I have none to grant me salvation
  Those flames of purity tried to grab me
  But they couldnt.
  Disappointed and exhausted
  I asked them all together
  To help me liberate through my misery
  They wondered why would I ask so
  For I was young
  And brave
  But Then asked me to wait,
  Conspiring against my wishes
  Soon after
  The sky gave me a pair of wings to fly
  To wander alone up and high ,to find my destiny
  The water showered me with her power
  The beauty Of lightness and consistency
  To be persistent and ever flowing in this journey of mine
  The wind asked me to flow along
  but With no strings attached
  Worthy of my every deed,
  And Soar High Always
  as light as a feather
  The earth then nurtured me
  with her buds of faith
  and fruits of patience and temperance
  The fire advised me
  Not to chase her but the darkness in me
  To tame my own demons
  and play with my own fire,
  Fiercely and delicately
  For it's the only thing
  that will keep me alive
  and set me free.

  ©juhiyverma_

 • jpwriter 3w

  Mother Earth

  Troubled waters run the river
  Into the stream of things
  It promises what It delivers
  Complicating dreams

  A titan timbre topples over
  Crushing the brush below it
  Rushing through the month of December
  Without a single soul ever knowing

  Mother Earth is hurt worst
  With cities sickened solutions
  Throwing garbage in her purse
  What the hell are we doing


  ©jpwriter

 • ramyaashree_29 3w

  Life

  Wait, things are awaiting
  Let life surprise you!
  @Ramyaashree_29

 • ramyaashree_29 3w

  Mantra for life

  This too shall pass
  @Ramyaashree_29

 • sonyvya 4w

  2022

  It's the another New Year of my life
  And I've seen so many of its type

  Every year at this same time
  I do and I know we all do
  Wish for a better future every time

  And there's nothing wrong with it
  There's nothing wrong in wishing & hoping
  H.O.P.E a really small word, but give us big hopes

  I hope that I'll love more this year
  I hope that I'll learn more this year
  I hope that I'll laugh more this year
  I hope that I'll earn more this year......... I hope

  But......
  But what if I don't?
  What if I failed?

  The end? THE END ??

  I HOPE NOT.

  I hope that we all become a better and a more beautiful version of ourselves this year. Learn to love more without any boundaries. And I hope we try becoming human more. I hope this year to be the best till now for each and every single soul on this planet, even for the earth as well.
  ©sonyvya

 • steviepietro 4w

  Soul Sister

  dancing under a thousand tiny scars
  is an agile little soul sister
  culling the transformed hope
  with wounds laid bare.

  trailing across the barren lands,
  scars dripping vermilion
  as it rebuilds the earth underneath,
  our soul sister, might in lithe.

  dying under burdensome weights,
  our little soul sister beams
  radiance and mirth
  for God’s ways are mysterious.

  steviepietro®

 • redheadgoddess 4w

  Adaptation

  I sit alone, in silence
  As the warm southern wind
  Envelops my spirit
  A tired, worn, tattered soul
  Merely one of billions
  Yet, it feels so lonely.
  As the abnormal warmth
  Steals from my frozen nostalgia...
  I realize, instinctively,
  The Earth and life
  Have been fundamentally altered.

  We will have difficulty adapting.

  ©redheadgoddess

 • holybible 5w

  Proverbs 25:3

  The heaven for height, and the earth for depth,
  and the heart of kings is unsearchable.
  © HolyBible

 • terbell 5w

  Breathing Life

  Breathing life into me
  I rise from my fall
  No more hell
  I've been through it all
  From death to rebirth
  I lay my feet on earth
  The energy I absorb
  I am adored
  The divine takes me
  I live beside the world
  Never to be empty

 • holybible 5w

  2 पतरस 3:5

  वे तो जान बूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है,
  © HolyBible

 • holybible 6w

  यिर्मयाह 32:17

  'हे प्रभु यहोवा, तू ने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है! तेरे लिये कोई काम कठिन नहीं है।
  © HolyBible

 • linibirdi_ 6w

  World Keeps Spinning

  I feel forgotten.
  When you disappear from the world, you realize it keeps spinning.
  In conclusion- I'm just a mere thing.
  Living in earth's beauty, i am sometimes blind to.
  Some people don't have a clue.
  We only live once yet we experience de javu.
  I've changed so much, it's difficult to act new.
  I'm not allowed to fly the way i once flew.
  Change is for the better.
  It dosen't mean my past was never.
  There's a reason for everything.
  I'll never understand my creators intention.
  It is beyond my comprehension.
  ©linibirdi_