#bipolar

830 posts
 • thefangirl 1w

  അകലെ

  എല്ലാം എവിടെനിന്നോ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞു വന്നു അന്വേഷിക്കുന്നു. അതിലെ സ്നേഹം തൊട്ടറിയുമ്പോൾ,കൈപൊള്ളിപോകുന്നു,ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്നു. ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്കങ്ങനെയാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽനിന്ന്.എന്നെ പഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്റെ മനോനിലയിലെ പിശകുകളെ പഴിക്കാൻ ഇന്നെനിക്കു ആവശ്യത്തിലേറെ തെളിവുകളും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.അങ്ങനെ എങ്കിലും ഞാൻ ആശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒന്നിനെ നഷ്ടപെടുത്തിയതിന്റെ കുറ്റബോധം കൂടെപ്പേറി ഞാൻ ഒരു മുഴുഭ്രാന്തിയാകും.
  ©thefangirl

 • nitikaparashar 6w

  I feel useless, when I am capable of doing everything but I can't do.
  I felt depressed so I tried to communicate.
  But no one seems to believe that I am suffering from depression,
  I am flustered and can't understand what shall I do.
  They do believe it's existence.
  But they refuse to see it when they should.
  They tell me to act normal and be focused for everyone's good.
  My own soul is scaring me,
  It feels like two individuals are living inside.
  One will kill me, if emotions are being kept on hide.
  People tell me to be strong & to do my work everytime I seek for support.
  They say nothing happens like that, it feels like they are saying f**k off in short.

  ©nitikaparashar

 • sleepysadpoet 7w

  A Sestina From the Sick and the Tired

  If you could tell your story, what would you write?
  I’d write about the things that make me sad.
  I’d scream to the world that I’m sick.
  Tell my therapist that I wish I could have stayed asleep.
  Explain to my boyfriend, “I’m happy, I’m just tired.”
  I’d tell my boss the real reason I couldn’t come into work.

  I can’t call in sad to work.
  I know that realistically, I’ll be alright.
  My brain is just making me tired.
  Maybe if I get some rest, I won’t be sad.
  If I could, I’d spend the rest of the week in a deep sleep.
  At least then, I wouldn’t feel so sick.

  It’d be easier if I were just physically sick.
  I’d have a small break from being overworked.
  Physical illness gives me an excuse to sleep.
  I could dream about the books I’ll never write.
  If I’m asleep I can’t feel sad.
  If I’m not awake I can’t be tired.

  I want to feel something else, that isn’t so goddamn tired.
  I want to be something that isn’t sick.
  Why are you always so sad?
  I’d take my meds if they would work.
  Maybe then I’d have a story to write.
  But instead, I’m awake, I can’t fall asleep.

  I couldn’t tell you the last time I got 8 hours of uninterrupted sleep.
  Even with 8 hours, I still wake up tired.
  I’d sell my soul for it, get it in writing.
  Someone told me once that being sad can make you sick.
  I can’t call in again, too sad to work.
  You always seem so sad.

  I don’t even really have a reason to be sad.
  I can’t be sad if I’m deep in slumber.
  Depression isn’t a valid excuse to miss work.
  I’d be happier if I wasn’t exhausted.
  Mental illness is a valid sickness.
  I still don’t have a story to write.

  My story will be left unwritten.
  The ramblings of the mentally sick.
  It’s hard to care about anything when you’re so tired.
  ©sleepysadpoet

 • angels_halo_shines 9w

  I think that it’s a good time to say, I don’t think this is always me writing as much as someone is using me to write through. Knowing I will write it as it comes.

  #writersnetwork #empath #empathmind #mentalhealth #ptsd #bipolar #emotions

  Read More

  Interpretation/Perception

  Just so this is out there. My interpretation of words/lyrics might be totally different than what your interpretation is. My perception is different, it’s on daily ever changing, always seems different than the last. Life takes turns & it may or may not be the right turn to path you need to be on. We will never know that. I sit & listen to songs, repeatedly. Intriguing & calming at the same time. A wide range from the blues to industrial to grunge to country. You just know what kinda mood I will be in. At that moment I could be sad, angry or happy. Irritated & low key plain out bi-polar psychotic rages to feelings of loneliness. I can never be cured of all that. Not in this lifetime. In the next I’m hoping I’m fixed. No more brokenness. No more depression. No more voices, haunting or taunting me. Feeling exposed. The hunters have always have hunted their prey. Seems the roles can switch up time to time. That’s not unheard of. Now is it? When it rains, it is said it pours. It pours. Death comes in 3’s. That still holds true. Sometimes the truth hurts. To the ones that have denied all they have. One day that denial is gonna slap you silly, you will meet contradiction 10 fold. This was never me. This is what has been brought out of me. By you. And now the tradition carries on. Does it make you proud? Or there is some excuse now? Ran off 2. Working on a 3. And I sit in agony knowing just that. Who the hell are you to pass judgement on me though. I have overcome many of my battles, on my own. No one has a damn clue as to how many. I am afraid I don’t know the count either. But, here the Hell I am. Not afraid of much. Not afraid of sadness, or loneliness anymore. They are my friends forever. Loss, it’s never easy. Those are the scars that are left in your memories. To forever hold onto. Sacred & true. In the end that’s all we have. Is our hearts we are born with. The heart carried carefully placed within us. The same heart that makes us cry. That makes us love. When it breaks it seems the world is going to come to an end. But, listen it doesn’t always need to come to that. All about perception. The way you see it. Your interpretation of life. It’s never easy. You can push through just as I have. I promise you that. Push forward.


  ©angels_halo_shines

 • manicmaniac27 15w

  When I saw your face again

  I ruined everything about myself
  Your face reminded me of how worthless I was
  How I was only good for one thing

  When I saw your face again
  I broke in two
  I was a reckless tornado tearing through anything in my way
  I only realized the damage I caused
  Months later when the winds finally calmed

  By then I didn't know who I was
  Or where any of the pieces fit back together
  I was alone with nothing but wreckage all around

  Because I saw your face again


  ©manicmaniac27

 • complicated_prsn 16w

  Personal life is usually destroyed when you are not sure of what professionalism takes from you..

  #bipolar #ptsd #trauma #lonely #weird #sad #angry #ocd

  Read More

  I am afraid of me..

  I am not really sure what all personalities I have within and what all dramas I am capable of..
  HJ©complicated_prsn

 • miracle2_3 17w

  Two cultures at war
  Internal flames raging against
  Boiling turmoil
  A chaos igniting within chaos already existing
  Just when a solidified sense of self emerges
  Push and pull
  So many expectations
  A catalyst for personality disorder


  ©miracle2_3

 • ananya_writes_ 22w

  Musings

  A new fear every other day,
  A new magic you show;
  A new dress I wore today
  Just another day I try to let you go

  Fears you face, I’m sorry,
  From someone who belongs to me;
  Within moments of smiles
  I lose you again, it’s not easy

  I’ll be there even if you’ll leave
  Even if I’ll be fighting my nightmares;
  I’ll chose you over my fears yet,
  But I’m worn out, I too need some care

  Another poem I wrote today,
  Another song I found last night,
  Another dream I crafted for us,
  Who do I tell now, against my mind, how I fight?

  I’m sorry I’ll give in to
  My fears now, I’m tired;
  Call my name, when you’d want,
  I can’t see right now, everything's blurred

  If you could see me
  If you'd known I'm hurt again;
  Waiting for you to smile once more
  I'm losing mine away, with the pain

  Even if you’ll forget me one day
  I’ll keep you alive in my musings;
  Even if I’ll not exist to you one day
  You can be sure you’ll be in someone’s writings
  ©ananya_writes_

 • smzidane8381 26w

  Human mind

  Human mind has two personalities.
  One is sober, introvert, away from distractions, a hermit,
  that lives in the present and is highly ambitious and dedicated as well,
  But yeah the other side is devious.
  It keeps pulling the former downwards relentlessly.
  It always keeps distracting the former in an attempt to be level with it.
  The one who keeps going with the flow without making the later win is the winner indeed.

  ©smzidane8381

 • __graphite__girl__ 26w

  I mean Bipolar Mania is much more well documented than these creatures. But hey, whatever helps you sleep at night buddy.

  (Not to mention the internal struggle we undergo to find alternate words for the vulgar ones they personify.)

  #lifelessons
  #lifequote
  #crossinglines
  #dontcrossyourlimit
  #maniacs
  #bipolar
  #bpd
  #annoyinghumans
  #gottacoexist
  #toughtimes
  #pettypeople
  #graphitegirlie

  People triggered by this quote will report it ... So see you again in a repost��

  Read More

  Some people cross lines.
  But then again, atleast that is understandable, sort of.

  Others tend to cross out the lines and draw new ones in random locations, create an art and make up a tale.


  ©__graphite__girl__

 • john_felix 32w

  Two Tales of a Road

  I find myself walking along a road,
  A road that winds up to form a fold,
  Beside it forms two streets, each on either side,
  And each street seems to be staring at me, Sending shivers across my spine,
  I look down, and in retrospect view my life,
  Of both light and in darkness.

  As I stare to my right,
  I see all that is wrong,
  Every tear that I shed, every day that was long, The side carries all the hearts that I broke,
  All the miles I strode,
  Its atmosphere is dark, and my aura is stiff,
  I can recall all my pains and grief,
  My mistakes in a brief.
  Life is dark here, and I can't feel the Creator's spirit,
  That side is a prison for evil,
  There I felt mere mortal, old instead of new,
  I had to turn my eyes, away from the view.

  I stare on to my left, and all that's dark has left,
  I see all smiles I've shown,
  Every time my heart was warm,
  In it lives the times I wouldn't frown,
  The air is filled up with light,
  Meors of sound from past rush through my mind,
  And I feel life had never been this kind,
  Here I feel the Almighty's presence,
  And one with all that has sense,
  And my walking is now of essence.
  ©john_felix

 • heidilore 32w

  A Far Cry

  i cry out, not for
  myself. that ship has sailed. i
  cry out for those that know this
  internal inferno, yet
  still choose to march on. with
  scars, surely, yes. scars that
  are irretrievably etched onto our
  very souls. our condition. our
  prayers. our eternal struggle.
  i cry out for those
  that have lost their voice and
  can no longer cry.

  ©heidilore

 • the_fragile_broken_and_lost 34w

  Not too much more to say, right?
  Even when it all needs to be said.
  Vague, through the distance.
  Exactly where I need to be.
  Really, what’s next, silence?

  So, you know I trust in you.
  Tomorrow looks brighter already.
  Really, a lot has gone unsaid.
  Ambient noises surrounding us.
  You, I been needing for a while.
  ©full_blown_mental_breakdown

 • skyrus 36w

  #myclick #myquote #bipolar
  Also,
  I'm not a hero,
  I'm not a villain,
  I'm someone who has been both...

  Read More

  I'm not a king,
  I'm not a peasant,
  I'm someone who has been both...

  ©skyrus

 • evolymenyar 37w

  Torrents

  Emotions carving
  Through my daily life
  More easily than a river
  Through the landscape
  I've no more control
  Than the rocks being
  Beaten by the torrents
  Of raging water
  Grinding them down
  Against thier will
  Hopefully there will
  Be more left of me
  Than just pebbles and sand
  ©evolymenyar

 • bipoetic 42w

  Psychosis

  There was no urge for me to hurt anyone
  No insatiable bloodlust
  Contrary to the beliefs of some
  It was just as if the dots were no longer connected
  The seams of reality bent
  Barriers of the mind torn down
  Convinced that the rules
  Of this game of life
  Had drastically changed
  Not realizing
  The change was indeed within myself

  I had woven a fantasy around me
  And it was woven tight,
  Watching it unravel slowly
  Thread by thread
  Slowly learning what was “real” again
  Reconnecting to the norms of society
  But I am bereft for the very fantasy that was woven
  Was a part of me, dying
  As it faded away
  My sense of self distorted
  Somehow mourning for the very thing
  That had haunted me so deeply

  ©Bipoetic

 • _kaushiki_ 47w

  Bipolar

  The dark is just grey
  The heart is lighter
  The flowers are still
  A smile, hidden deep
  is taking shape;
  But the grey is yet dark
  And light is still heavy,
  A melancholy,
  emerging back from its grave...

  ©_kaushiki_

 • poetshrutiwrites 49w

  Extremes

  I sway between the extremes,
  Of the good, and the bad,
  Everything for me is black and white,
  Sometimes elating, sometimes sad.
  (hidden meaning in caption :) )
  ©poetshrutiwrites

 • rosegardentoash 49w

  To you

  To you my love I write this letter

  I write to say hello

  I write to say that I'm well

  I-

  No, I write to say my pain

  I write to say my thoughts

  And now,

  I write to say goodbye
  ©rosegardentoash

 • african_nate 130w

  I lost count of how many times I've battered my soul to try and do better next time,treat someone better the next time,just to show them how much they mean to me...so now I stand with a blank page written the words "SORRY"..to the people I lied to,to those I never called back,to the people I left on read,to the mails and texts I never opened,to the meet ups I ask for but actually never show up and to those I left way longtime ago buh hang on just so that they couldn't blame me for the break up coz I figured out that way karma wouldn't come for me....I love seeing souls getting saved but immediately cut them off after praying for them
  ©african_nate