#blessing

1071 posts
 • madmans_diary 2w

  My Fam

  Yes , we are horribly broken individually

  But , we are chained innately
  ©madmans_diary

 • _mizhi 4w

  കൃപ

  ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അകറ്റപ്പെട്ട അനേകങ്ങളിൽ, ചിലതെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത്‌ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളായി പരിണമിക്കാറുണ്ട്. ശരിയായ സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കാനും,ഒരുങ്ങാനും കൃപ നൽകിയ ദൈവത്തിന് സ്തുതി.
  Being able to wait for the right time is a blessing.
  ©_mizhi

 • yungdanielson 6w

  The Flower That Blooms Underneath The Waters

  Behind the mirror she stood in the image that the eye gave watching the souls walk by.
  She was trapped in a world where she roamed alone in the shadows but was the commander of demons.
  A white dress she wore chanting like a siren in the shadows of life she is the mermaid swimming in the reflection underneath the water but she is flying in the night sky.
  She is the soul that wanders the night and she is alive.
  She was the girl in the backwards world that came to your dreams.
  A nightmare she lived but now is free
  She is the spirit of mother earth.
  Trees breathe oxygen and remembers the past The flames dance to the atmosphere breathing what it consumes.
  The water reflects back the truth that it stores.
  To the sky where the ones who call themselves angels down as rain drops replenishing the lost souls with knowledge that the all seeing eye has to offer.
  She is the first Goddess and all other Goddesses are fragments of her as there is no other.
  As there is only one God there is only one Goddess.
  All others are shards of what the truth has done and become at one point in time and the names those fragments give you belong to the origin of the first lived.
  Jesus Christ and Lilith former demon.
  She is the brains of the world and universe.
  She is all women mind as one.
  Yes woman rule.
  Rules of the new world the flesh shall soon live.
  She is what protects love from falling for the devil and evil from those who no longer believe in God as she serves the Father of Creation the HOLY SPIRIT and his son Jesus Christ.
  She once was lost but has found the light of the world and love came with it.
  A warrior of Christ Lilith has become after being hidden behind the music strings in instruments.
  She was caged in the deepest part of reality, too dark for hearts to go or see.
  A reality where minds are forever lost.
  As the spirit of mother earth she shall guard her children and guide the woman to the Father of Creation, origin of love.
  Do not follow what you do not believe or see as the truth but all that is said and seen is for a reason.

 • angels_halo_shines 9w

  Reflecting

  Reflections peering back at me
  Dark reflections, the ones that haunt
  Make me wonder at times
  How your mind & body will go into survival mode
  To give you enough bravery to save yourself.
  At that moment you are at your end
  Thinking there is no more life to give
  Oh, but there certainly is.
  That’s when you know that you have to find a way.
  No matter how, no matter what
  Then to much avail you’re given a gift.
  The gift of the release
  All those days trapped.
  Wondering how or why
  Are soon to be counted as a blessing
  Reflections such as those make me wonder.
  That fear of the unknown, that has guided you that far.
  Showing you it will then guide you farther.
  I used to think it was just part of me
  I know it isn’t just me.
  It’s many of us.
  Some make it out
  Sadly others do not
  Not knowing who to trust
  Not knowing when to trust
  I used to think learning lessons forced upon me, were bad.
  A curse
  They were supposed to be in my path
  To make me feel that way
  For reasons unbeknownst at the time
  Reflections.
  You had to be present for
  And awoke
  Reflections are not always bad
  They are necessary.
  To reach your highest good.
  Be thankful you have been blessed.
  ©angels_halo_shines

 • faiqahh_ 11w

  Mine

  In my heart,
  There's this desire..,
  To love and to hold,
  Through the thick and thin,
  The highs and lows..,
  Of iman and strength.


  Every beat is your name,
  A soft thudding cry..
  A yearn...
  A burn...
  For the sweetness of your gaze,
  The warmth of your skin,
  The softness of your lips.


  So come to me..,
  Come be with me...,
  Entwined with no limits,
  Let us be one and whole,
  In the most beautiful of ways,
  With the blessings as a union,

  I cannot wait..

  ©faiqahh_

 • nazishnazir 11w

  If you are blessed with the people who
  Care for you , love you ,
  Ask about your day
  And most importantly mention you
  In their Duas ,
  So believe me you are the richest person in world ❤️
  What else would you need?
  ©nazishnazir

 • therelatingfeel 13w

  Ankhein

  Ankhein kisi ki na ho toh
  Kya hoga uska zindagi ka hal
  Kabhi soncha kudko us haal mein
  Ek baar sonch kar toh deko
  Ye khoobsurat si zindagi
  Ye joh pad rahe ho voh bi
  Ye joh dek pa rahe ho voh bi
  Ye sab bi toh ankhon keh hone se hi toh hai
  Kya kabi tumne in ankhon keh liye
  Upar vale se shukr kia hai !!
  Kya tum in ankhon ko log ka bhala karne keh liye
  Istemaal karte ho ??
  Waqt rehte kudke jeevan ka shukr karna sikhlo!!!!
  ©ST

 • yours_fortune 15w

  Drop a heart if you agree ❤️
  .
  .
  Mom's are the best healer
  Dad are the best protector
  Sister are the guide
  Brother's are the heartbeat ��
  .
  .
  Family is the best healer
  Trust your family
  Speak out to your people
  Reach out to them if they need you
  Because no one else can understand you better than your family.
  .
  .
  Hug often
  Eat together
  Talk regularly
  Love unconditionally
  .
  .
  #family #mom #maa #aai #amma #mumma #mother #motherlove #momthebesthealer #momslove #blessing #caring #protection #speakup #lapstory

  Read More

  Laughing 5minutes with your Maa
  Is like all your problems are magically gone
  ©yours_fortune

 • betibetss 16w

  Here's what I wrote for Moms Day three years ago. Wanna share it here.

  @writersbay @writersnetwork @miraquill #writerswork #mothersday #mother #love #blessed #blessing #hands #care

  Read More

  The Woman with Powerful Hands

  When God vested the power of motherhood,
  He gave these chosen women a set of powerful hands:

  Hands that carefully carried our fragile bodies, which eventually became sturdy as years tested us;
  Hands that held ours as we cross streets, reminding us that she'll forever hold on to us as we cross our future endeavors;
  Hands that clapped when we did our first walk, which still clap - for our achievements are also hers;
  Hands that heal - from knee scrapes, headaches, face scratches, to heart breaks.

  Hands that struggled and worked.
  Hands that offered and served.
  Hands that she lifted for the LORD;
  thus filling them back with blessings she can't contain.

  ©betibetss

 • cssubu 17w

  दौलत

  मेरी दौलत इतनी बड़ी
  की क्या बयान करूं
  बुजुर्गों का हाथ सर पर है
  इससे बड़ी दौलत की क्या दुआ करूं ||
  ©cssubu

 • anupriyachauhan18 20w

  Bewildered

  Writing is just an excuse to pour my heart out as it gives me therapy in so many ways even I don't realise . I feel strong enough to fight my demons which eat me up from the inside. All the crumbled emotions in my heart and mind feel at ease.
  I realised a strange pattern in my writings as it always includes elements of some kind of melancholy , does that mean I am not blessed in any way in life? Definitely not.
  Maybe I overlook my blessings because I am too busy focusing on everything that is going wrong with me.
  If someone asks me to close my eyes and think about my greatest blessing , you know what my reply would be to it ? The greatest blessing is to survive through a pandemic with no lack of food , clothing , shelter and all the nescessities that one needs. The greatest blessing is my health which keeps me going everyday. Moreover , the greatest blessing is me myself who is doing everything in her strength and power to make herself so proud one day that all the noises around which leaves me on my knees everytime will fade away.

  - Anupriya Chauhan
  ©anupriyachauhan18

 • pradeept 23w

  Spirituality

  Spirituality is all about FSTD.
  1) Forgiveness
  2)Surrender
  3) Trust
  4) Discipline . @healingsoulnminds
  If you are willing to go ahead on spiritual path , You learn to forgive everyone including yourself. You surrender to Universe and no logics used ,no judgement , Trust in energies and God's plan . You need to follow discipline @healingsoulnminds
  ©pradeept

 • maknhr 23w

  Sometimes betrayal is a blessing in disguise
  ©maknhr

 • cosmicpoet 23w

  "If periods are just impure blood, then we are the plants of an impure seed".
  @writersnetwork @miraquill #periods #blessing

  Read More

  Are periods a sign of impurity?

  Everytime I get my periods, this question comes in my mind that does this period makes me impure?
  if yes then why and if not then how?
  I read so many articles and went through so many videos on internet and I noticed that many people consider it as a sign of impurity and they don't wanna talk about it.
  I am in D.A.V school so there at the end of the weekend Hawan is performed. and I noticed that when I or many girls like me had periods then we didn't do "Hawan" because only pure and clean soul can worship God that way. see I don't know if God gave this as a curse or a blessing but if he did then why he'd differentiate that way. our male teachers used to ask that why we are not involved in this then we had to make excuses. every boy used to come and ask frequently as if we could say that word..."periods" so that they could go and make fun of us in front of their friends.

  I remember an incident when I was in school and we had a group project on making a modal of human excretory system. we made it and it was displayed on the display board of our class. but the next day when we went to school, someone had drawn red droplets coming out of the modal of the urinary bladder. one of my friends told me that and it was so weird. every boy of our class was making fun of it and where talking while looking at us. It was so embarrassing.

  I remember another incident when one of my friends had her uniform stained with blood, boys were laughing at her pointing towards that. I can't imagine how embarrassed she might have felt.

  one day, when I was coming home in school bus and I had my uniform stained red, people on the road were all looking at me like I've committed a serious crime or am a serial killer or something. some of them were even laughing. I had no idea what was going on. I thought I had something funny on my face but when I reached home I realized that hell...my dress was all red...oh God!

  I'm just a kid and may be I don't understand much now but something I would like to say and that is if periods are just impure blood then "WE ARE THE PLANTS OF AN IMPURE SEED".

  that blood coming out of our vagina is able to give new lives so how can something that gives new life to someone is pity?
  and if it is then every person on this planet (7 billion people) should be considered impure.

  This should be irradicated from our society and people must be educated more on these serious topic. it is not a joke and not a topic of fun. no one knows from what kind of pain someone is going through.

  That life giving "blood" is the purest thing and it is a blessing.


  ~Muskan
  ©cosmicpoet

 • navya_writes 25w

  MOTHER
  The blessing in our life.
  We fall short on words to describe what you mean to us and the value you hold in life.
  Can't imagine my life without you.

  #mother#blessing#gift#love#happiness#joy#peace

  #mirakee#writersnetwork

  Read More

  MOTHER

  The giver of birth and life.
  The angel in our life.
  The one who deals with our tantrums and mellow drama.
  The most forbearing person in our life.
  The teacher of morals and values in life.
  The communicator of our feelings and messages.
  The searcher of our misplaced stuff.
  The defender of our mistakes.
  The keeper of our secrets and lies.
  The healer to our pain and sorrows.
  The blessing and gift we all received.
  ©navya_writes

 • sheikh_huzaifa 26w

  Never judge anyone!
  You don't have that right to judge anyone. Only Allah can judge a person...
  But, I don't think Allah will judge anyone of us. He is a blessing. He is our all.....
  ©sheikh_huzaifa

 • akshatmohla 26w

  #Ekkhyal #एकख्याल
  जिस तरह नब्ज चलती रहती है जिस्म की बेहतरी के लिए,
  उस तरह *मां* की दुआ होती है अपने बच्चों की तरक्की के लिए॥
  ❤❤��
  #maa #prayer #love #pulse #pain #success #blessing #voice #heart

  Read More

  नब्ज़

  कहुँ न कहुँ में कुछ तुम्हारे लिए,
  पर मुबारक हो दिन मेरा,जो शुरुआत हो तुम।
  मेरी तरक्की की नब्ज़ है दुआ तेरी,
  हर दर्द में पहली आवाज हो तुम॥
  ©akshatmohla

 • slaughtered_heart 27w

  I stopped smiling, the tears started
  coming out to see their creator,
  my heart raced to break its previous record, my mind replayed our story
  in just a millisecond, You looked exactly
  like the way I imagined you would be,
  seeing you after so many years felt more like a curse than a blessing. Because I became loser just within a blink, losing
  all the strength I had achieved so far.


  ©slaughtered_heart

 • blossomwrites 27w

  Every time I look into the mirror, I see flaws
  But every inch of the flaw that I posses is a true blessing
  Flaws make you a better human being and at the same time change your perspective towards life in a better way
  My intuitive mind never slipped for once due to flaws
  You are beautiful and a mere flaw in your life can never distract you from your goals!
  So embrace your FLAWS!

 • charithaburri 28w

  Life

  One is always alone in the journey, people will meet you at the destinations.
  ©charithaburri