#dobetter

30 posts
 • steph_poetry 1w

  There's always competition to succeed at life. But it is and should be only against yourself not anyone else. Always compete against yourself. While people thinking you're competing against them, only you know you're actually fighting against yourself. Do better, be better, be greater than who you were yesterday, and again and again and again....
  ©steph_poetry
  adjagbo

 • uyirttezhu 3w

  இத்தனை பெரிய பிரபஞ்சத்தில்
  தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள்
  என்று எதுவும் இல்லை...
  ©uyirttezhu

 • darared 8w

  View from Space

  It's quite pretty.

  Look again.
  Oh dear. Are they...?

  Yes, I'm afraid so.
  Humans!

  I'm sorry.
  But they've completely ruined it!

  You're hardly surprised.
  No, I suppose not. Disappointed.

  Humans are disappointing.
  Gross. It's completely infested.

  Yes, they get under everything.
  No one would want to live there.

  Except them.
  Ugh, it's vile.

  Yes, but it's their natural habitat.

  Right. Where to next?

  ©darared

 • dk1111_ 26w

  Encourage

  The god gives you the next morning to do better from what were you yesterday....
  Don't kill yourself with stress...
  ©dk1111_

 • uyirttezhu 56w

  Love

 • quarantinistani 58w

  E = mc^2

  Energies most conducive to sinning
  are equally conducive to winning.

  The only thing missing
  is higher thinking.

  ©

  quarantinistani

 • uyirttezhu 59w

  ... தலைக்கவசம்...
  ����������

  விலை மதிப்பற்ற உயிரை
  விபத்தில் இழப்பது நியாயம்தானோ?
  அலட்சியமான சில செயல்களால்
  அவசியமான உயிரை இழந்திடலாமோ?
  சட்டம்தான் சரி செய்ய வேண்டும் என்றில்லாமல்,
  சாமானியர்களும் சாலை விதிகளை மதித்து நடந்தால்,
  சாலை விபத்தினால் நிகழும் சாவை தடுத்திடலாமே!
  வாசகங்களை மட்டும் வாசித்து செல்லாமல்,
  வாகனங்களில் பயணிக்கும் பொழுது தலைக்கவசத்தை
  அணிந்து செல்வது பற்றியும் யோசியுங்களே!
  சிரத்திற்கு கீழே அடிபட்டால்
  சிறு காயம் தானடா,
  சிரத்திலே அடிபட்டால் உனக்கு
  வாழ்வே இல்லை யோசிடா.
  தலைக்கவசம் அணிந்து வாகனத்தில் நீ பயணித்தால் ,
  தலைமுறையே அமைதியாய் வாழும் உன் வீட்டினிலே.
  காவலருக்கு அஞ்சி அணிந்திடாமல்,
  காலனுக்கு அஞ்சி அணிந்திடுவாய்.
  தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோடு
  போனது இது பழமொழி,
  தலைக்கு வந்தது தலைக்கவசத்தோடு
  போனது இது புதுமொழி...
  - உயிர்த்தெழு நதியா

  #mirakee #mirakee_tamil #tamil #uyirttezhu_quotes #uyirttezhu_poems #life #dobetter #Helmet #safety

  Read More

  Life

 • abhayrao 67w

  Tongue n cheek

  Death by a million cuts
  Not another heartbreak analogy
  Justice too bites the dust
  Media monsters in you we trust
  Such a joy to be alive
  Acceptance, far and wide
  Pain, only sought at the bakers
  Lies sells, for truth has fewer takers
  International plots like alien abductions
  No contact made, proof of their intelligence
  Your citizens barely care
  Let alone outside forces
  With Bollywood and ganja there
  Rapists have louder voices
  Scamper victims, your grief I don't see
  It smells like another, conspiracy
  My twisted mind can fathom that
  Fragile egos like their facts
  Tongue and cheek, sad irony speak
  "Jago Mohan Pyaare" this slumber is too deep
  ©abhayrao

 • abhayrao 84w

  I'm guilty (lyrics)

  I’m guilty

  I try to be woke, hold no biases
  Look every one in the eye
  Through the hits and the misses
  But I am guilty, my impulses fail
  I don’t see us all, all as the same
  Your beliefs are different, you can’t be fully trusted
  Your religion seems scary, your beliefs so very rusted
  Your caste is different, your ancestors were not right
  Your skin is too dark, you might give me a fright!
  I’m guilty of not always seeing past
  I’m guilty of judging a bit too fast
  My heart has no malice but it needs to do better
  Unlearn, unknow, unfollow the old letter
  You people are lazy, you can’t work hard
  Your gestures are pansy, your skin is too scarred
  Your not a boy nor a girl, you have no place here
  Your parents are poor, you better live in fear
  Your English is broken, you can’t do this job
  You look like the sort whose likely to rob
  I’m guilty, my bias I can justify
  I’m guilty, I’m the system, I need to rectify
  You’re a Muslim, you might just be into terror
  You’re a Christian, you might be the churches torch bearer
  You’re a Parsi, you might just be slightly mad
  You’re a Jain, your just boring be glad
  The Punjaban is drunk, the Bong is eating fish
  I can’t eat this food, a Dalit touched this dish
  The south Indian accent must be good with technology
  The Kashmiris are all just secretly Pakistani
  I’m guilty of not seeing the deep rooted biases
  I’m guilty of propagation, I jokingly dis
  Even just writing these words we often hear
  Makes me ashamed just so we clear
  Uncomfortable truths we all need to confront
  Some have it easier, some face the brunt
  The object of our hatred, the easy mistrust
  So fixed in our ways, dust off that rust
  We can’t do better unless we see our flaws
  We can’t change the world with same old laws
  Collectively evolving is the scariest thing
  The powers to be need to feel your lightning
  Use all that rage to build something better
  Be a voice of change, don’t stay silent in fear
  Change one mind, create a moment of pause
  Shield those hurting, simply because
  I’m guilty like humanity, for not doing enough .
  I’m guilty for allowing this world to get so tough
  Debts mounted high, planet slowly dying
  Fighting the wrong enemies, don’t fall for their lying
  A healed femur, the earliest sign of civilization
  How we treat others, the very thing that defines our nation
  I’m guilty for taking things too casually
  I’m guilty for letting things simply be
  I’m guilty of trading my freedoms for peace
  I’m guilty for all the innocents not released
  I’m guilty for forgetting what it means to serve
  I’m guilty for letting them have more than they deserve
  I’m guilty for allowing politicians to act like rulers
  I’m guilty for letting the cops abuse their powers
  I’m guilty for all the mistakes we have made
  The world we destroyed, the society we create
  I’m guilty, I hate it, I will learn to grow
  I will make a difference, I will do more
  Equality is far more than gestures and words
  It remains an aspiration in this modern universe!
  I’m guilty for thinking my voice doesn’t matter
  I’m guilty for indulging their misguided chatter
  I’m guilty for letting future generations suffer
  I'm guilty for making your life so much tougher……..
  ©abhayrao

 • zealous_xpression 85w

  Future memories

  Rewind the hands of the clock
  To a time before it needed to
  hold half the heart of the world...

  Think back to a time before we
  Had to hold our hearts on our sleeves
  Just to keep it beating...

  Pick up and reverse the sands
  Of time that have fallen
  At the same rate as our bodies...

  Reminiscence back to a time
  Where you'd say "me too"
  And be talking about a happy story...

  Cast your mind back to a time when
  You thought about how to add to the world
  Not when you'd be subtracted from it...

  Now fast-forward and
  make it a reality once more.
  ©zealous_xpression

 • artistrycieranicole 90w

  False

  Nothing False Can Withstand
  The Test Of Time

  Be You
  Stay True

  Falsehood Only Maintains
  On Lies
  And Lies Have A Expiration Date

 • insiyahr 98w

  I forget sometimes,
  Just how much I've lost,
  In my pursuit for perfection,
  And then life will show me.

  And I?
  I brace myself. I cannot do much else.
  Not in the face of myself.

  Unless I do better.


  Insiyah

 • naivedrew 104w

  Lost

  I find myself here daily. Drowning in my own self pity. I want to go to the highest peak and just scream. Is this life. Is this what I have to look forward to each day. Something has to give. I've got to do better. Life is more than struggling. Life is more than arguing. Life is more than loving, but not feeling it 100% in return. It's possible to be alive, but not living. I don't know who I am anymore. I want to know. I know I'm more than a dreamer. Why am I not putting things in motion? Why can't I just brush off the self doubt and depression and find that spark, that fire I Know is there.
  ©naivedrew

 • mr_write 110w

  December

  That time of the year, where
  many embark on a routine,
  bogus self introspection
  and blame their mishaps
  on the same negative energy
  they claimed to have gotten rid of
  beginning of the year...

  ...and the cycle goes on and on and on...

  ©mr_write

 • uyirttezhu 120w

  Life

 • paterson 127w

  Who Are We?

  Infants, children, adolescents getting ahead ourselves.
  Toddlers destorying home even with parental guidance.
  Blindly denying the wreakage taken place.
  Every place stepped left wreaked for qui pro quo.
  If we knew better than we would do better.
  Even with history behind us leaving a path of olive branches showing us the way.

 • kendrasteel 138w

  'Murica

  We only sing the
  first verse out of four of the
  national anthem

  ©kendrasteel

 • near_lane7 143w

  Triangle/Circle

  Three points
  Three directions
  Interruptions
  Connections
  Set destinations
  A triangle

  Circle lines indefinite
  Parents follow
  Families move
  Within the circle
  Distances shift


  ©near_lane7

 • byjsanker 146w

  Let's stop. Let's stop it all. Let's stop letting our demons convince us that we aren't enough. Let's stop letting our fears tell us we aren't meant for each other. Let's stop convincing ourselves we can do everything on our own, let's let each other help. Let's stop believing what our demons interpret and actually listen and experience each other's love for the truly beautiful thing that it is. Let's stop following our fears to the brink of our own destruction and instead let's start following our hearts. Yes, we mess up and in the end we hurt each other, but we were never what our demons convinced the other we were. We never meant to hurt each other and it's time we accept that. These twisted lenses fashioned for us by these fears and demons that have haunted us, they've blurred our realities and blinded us to the truth of our love and the realities of our futures. Let's stop looking at our love through their eyes. We are so much more than we've become, so let's dive in. I promise, I'll hold your hand at the edge, let's free the butterflies in our souls and jump.
  ©byjsanker

 • mirakat 147w

  Padre y madre

  There’s no right way to parent;
  There’s only a wrong way,
  To parent without love

  ©mirakat