#fascism

43 posts
 • sachinjacob 18w

  ഓർമകൾക്കെതിരെയുള്ള സമരമാണ് ഫാസിസം.....
  ഓർമൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് സോഷ്യലിസം....
  ഓർമകൾ ഉൾക്കോണ്ട കലാപമാണ് ജനാധിപത്യം.....

  ©sach'in

 • raziqu 51w

  നീയെന്നെ കവിയെന്നു വിളിക്കരുത്.

  നിലാവിന്റെ മേൽ ചുങ്കം ചുമത്തി
  നീലാകാശത്തു അതിരുകെട്ടി, യതിന്
  നാകം പണിയുവാനെന്നു കാരണം പറയുന്നവർ.

  ഉണ്ണുന്ന ചോറിനു മേൽ നിയമം വെച്ചു,
  ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും തച്ചുടച്ചു
  ഉപജീവനത്തിന്മേൽ കൈ കടത്തി
  ഉയരങ്ങളിലിരുന്നു കള്ളക്കണ്ണീർ വാർക്കുന്നവർ.

  എന്റെ വഴിയവരുടേതല്ലാത്തതിനാൽ
  എന്റെ വഴിയിലുള്ളതെല്ലാം തടഞ്ഞു,തകർത്തു
  ഏകനായവന്റെ പ്രവാചകരവരെന്നോതി
  എല്ലാമറിയുന്നവനെപ്പോലും വിറ്റുതുലക്കുന്നവർ.

  അങ്ങനെ ചോരയുടെ നിറമൊന്നാകിലും
  അലങ്കാരം നോക്കി, നിറം നോക്കി, നാമം നോക്കി
  അതിരും ആവാസവും നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ
  അവരിലേക്കുമാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്ത്യം വിധിക്കുന്നവർ.

  എല്ലാമെന്റെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നിട്ടും
  എനിക്ക് തോന്നിയ പോലക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി
  യെന്നും പറയാറുള്ള പ്രണയം മാത്രം
  എല്ലായിടത്തും പറയുന്നവൻ ഞാൻ.

  ഒരു ജനത ജീവന് കണ്ഠം പൊളിച്ചലറുമ്പോൾ
  ഒരു ജനതയവകാശങ്ങൾക്കു രാപ്പകൽ മുഷ്‌ടിയുയർത്തുമ്പോൾ
  ഒരു ജനത പിറന്ന നാടിനു മൃതിയടയുമ്പോൾ
  ഒന്നുമറിയാത്ത പോലിരിക്കുന്നവൻ ഞാൻ.

  അതു കൊണ്ടു നീയെന്നെ കവിയെന്നു വിളിക്കരുത്.
  ©raziqu

 • sakd_____ 56w

  I HAVE SEEN FASCISM GROWING
  _____________________________


  I have seen Fascism Growing,
  In front of my eyes.
  I have seen dissent bidding,
  Their last Good Bye.

  I have seen protesters getting shattered into pieces by police baton,
  If I could time travel to past, I would say, "please stay back, O Lord Mountbatten".

  I have seen people dying, I have seen fanatics killing people in name of COW,,
  that is when my parents say WOW.

  As I rise my voice, I will be demarcated as an ANTI-NATIONAL.......
  But believe me my friends, even I am Indian National.

  I HAVE SEEN FASCISM GROWING.

  My friends mock me everyday, says I do not understand anything,
  But History shall mock them every second as they did understand nothing.

  As I sleep on my bed,
  I see in my dreams the Democracy dead,
  Fading away slowly,
  as the FASCISM bully.

  I HAVE SEEN FASCISM GROWING.

  Freedom fighter who gave their lives to bring democracy to this nation,
  Are being today used to bring autocracy to this nation.
  May be BOSE, may be BHAGAT, all have become tool of death.

  The Junta comes smiling at 8:00pm on TV,
  and democracy in the meantime dies silently.
  This is how you know Fascism grew, and hate silently brew.

  I HAVE SEEN FASCISM GROWING.

  I hear her screaming in pain and agony,
  Every second-every minute;
  As if drowned and suffocated in Fascist ocean depth,
  I see her in ventilation bed,
  breathing her LAST BREATH.

  I AM SORRY MY DEMOCRACY.....

  But still people it's OK and everything is fine,
  But they don't understand how much they are actually being FINED.

  This is not my HINDUISM,
  this is the radical HINDUTVA that defy HUMANISM.
  Now no more India believes in pluralism,
  everywhere prevails monolithism.

  This is how FASCISM grows.
  This is how "I HAVE SEEN FASCISM GROWING".

  Blood on streets and flesh everywhere,
  And Junta says no problem anywhere,
  Thus the citizens unaware.

  We cut ourselves, we shattered ourselves, but we do not build ourselves,
  We failed to show national unity,
  to India herself.


  I HAVE SEEN FASCISM GROWING.......


  © Somedeep Bardhan

 • somedeep 56w

  I HAVE SEEN FASCISM GROWING
  ________________________


  I have seen Fascism Growing,
  In front of my eyes.
  I have seen dissent bidding,
  Their last Good Bye.

  I have seen protesters getting shattered into pieces by police baton,
  If I could time travel to past, I would say, "please stay back, O Lord Mountbatten".

  I have seen people dying, I have seen fanatics killing people in name of COW,,
  that is when my parents say WOW.

  As I rise my voice, I will be demarcated as an ANTI-NATIONAL.......
  But believe me my friends, even I am Indian National.

  I HAVE SEEN FASCISM GROWING.

  My friends mock me everyday, says I do not understand anything,
  But History shall mock them every second as they did understand nothing.

  As I sleep on my bed,
  I see in my dreams the Democracy dead,
  Fading away slowly,
  as the FASCISM bully.

  I HAVE SEEN FASCISM GROWING.

  Freedom fighter who gave their lives to bring democracy to this nation,
  Are being today used to bring autocracy to this nation.
  May be BOSE, may be BHAGAT, all have become tool of death.

  The Junta comes smiling at 8:00pm on TV,
  and democracy in the meantime dies silently.
  This is how you know Fascism grew, and hate silently brew.

  I HAVE SEEN FASCISM GROWING.

  I hear her screaming in pain and agony,
  Every second-every minute;
  As if drowned and suffocated in Fascist ocean depth,
  I see her in ventilation bed,
  breathing her LAST BREATH.

  I AM SORRY MY DEMOCRACY.....

  But still people it's OK and everything is fine,
  But they don't understand how much they are actually being FINED.

  This is not my HINDUISM,
  this is the radical HINDUTVA that defy HUMANISM.
  Now no more India believes in pluralism,
  everywhere prevails monolithism.

  This is how FASCISM grows.
  This is how "I HAVE SEEN FASCISM GROWING".

  Blood on streets and flesh everywhere,
  And Junta says no problem anywhere,
  Thus the citizens unaware.

  We cut ourselves, we shattered ourselves, but we do not build ourselves,
  We failed to show national unity,
  to India herself.


  I HAVE SEEN FASCISM GROWING......

  ©Somedeep Bardhan
  ©somedeep

 • ahypocritepen 115w

  Sheesha

  Sheeshe se aks hai sheesha shafaaq bhi
  Sheeshe se zulm hai sheesha hi zaahir bhi
  ©ahypocritepen

 • shivam15 116w

  Soch

  Burre hum bhi hoksakte the ..
  Dharam ko bhi baat sakte the hum ..
  Lekin karz ke maare hai hum..
  Desh ke krantikari netao ka karz mai dhube hai hum..
  Jo azaadi voh dekke gaye hai..
  Jo sapna voh chahate hai ..
  Jo unnati ki khawab Mai hai ..
  Jo lokshahi ki chah hai ..
  Jo bhaichahare ke damb pe azaadi laye hai voh..
  Ussi karz mai hum sabh doobhe hai ..
  Chaye jeetna joor lagga lo ..
  Hum ye karz lotha ke rahenge ..
  Jai bharat, jai samvidhan

 • ahypocritepen 123w

  Hai yaqeen

  Hai yaqeen mujhe Apne Hindustan par
  Hai yaqeen mujhe yaha ke aein-e- insaaf par
  Is mulk ki mitti me Khushboo hai lahoo shahadat ke
  Ab kya isey bhi tum jung-e- Hindu musalman karoge  ©ahypocritepen

 • namia28 124w

  Every drop of blood shed, arms another voice to resist. Every fascist's worst nightmare.
  ©namia28

 • ahypocritepen 125w

  Hukmarano se kahna hai k bol mere Azad hai..
  #fascism #barbarism #nazi #unconstitutional
  #nrc #caa

  Read More

  Hai zubaan jab tak to kahne do..
  Ab hogi hi na to alag baat hai


  Haq hai uska usey kahne do
  Kayar ho Jo tum aaj bhi ghulam ho
  Tumhe ilm Nahi to jaan lo
  Jo kahe inquilab wo Azad hai
  Ab jo hai sharm to kah bhi lo
  Gandhi tumhara bhi baap hai
  Ek uski lathi Jo Sahara bani
  Ek teri laathi jo zulmi bani
  Hai zubaan jab tak to kahne do
  Ab hogi hi na to alag baat hai..
  ©ahypocritepen

 • theemopoet 126w

  How can you not see,
  With your God-given eyes?
  Doesn't your heart melt,
  For those treated with injustice?
  How can you ignore,
  The blood that's on your hands?
  Why are you silent,
  When you've been given a voice?
  You may be afraid,
  Don't be.
  You may feel unaffected,
  Soon, the tables may turn.
  You may be apathetic,
  Revive that humanity.
  You may be privileged,
  But, for how long?

  ©theemopoet

 • mudasirfirdosi 126w

  Revenge

  Revenge,
  not for any of your crimes,
  but for the obvious sins
  of the majesties of yore,
  who's names sound identical,
  to yours, and your children.

  You were never noble, neither pious,
  nor equal or significant,
  dwelling on the fringes of our civilization,
  your claim to our lands,
  testify? If you can,
  and want to stay long.

  Invaders,
  aren't you, from across the seas?
  Bedouins, barbarians, cow eaters.
  Pure blood, like ours, doesn't
  flow in your veins
  why shall you live in our utopia?
  made only for us alone.

  We are a holy nation,
  build on myth and superstition,
  our ancestors flew in skies
  and physicians transplanted heads.
  We,
  reincarnated as elevated beings,
  from the rest of you, and you
  just termites on the mother nature.

  We shall erase all the impressions,
  inscriptions, and memories of your type
  from our lands, hearts, and minds
  and erect mighty statues of truths,
  hard to prove in the history books.

  ©Mudasir Firdosi

 • theemopoet 126w

  Paying no heed, to the concerns,
  Of the nation, as it burns,
  Education, the economy sinking,
  Rapes, poverty, unemployment soaring,
  Divide and rule, a priority,
  Deployment, to instill enmity,
  Those who took oaths to protect,
  Now stand against us, they forget,
  Their purpose, following orders,
  Brutality, cold murders,
  Of the citizens, who raise their voices in dissent,
  Raining blood, of the peaceful and innocent,
  Conscience, fed to the greed,
  Of fascism, as you read,
  The news, of one of the largest democracies,
  Being stripped of its rights, struck with atrocities,
  By the very ones, who promised to lead,
  India, towards fruits of prosperous seed,
  Yet, united as one we fight,
  Once again for our freedom, our birthright.

  ©theemopoet

 • mayank3396 126w

  हुकूमत

  वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया...
  दिल्ली को कश्मीर बना दो |
  ©mayank3396

 • chippysusanrajan 126w

  പ്രകടനപത്രികയിൽ കുത്തിനിറച്ച സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളും സ്വാർത്ഥലാഭങ്ങളും നേടിയെടുക്കുവാൻ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ അവസാന ആണിയടിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ തെറ്റി...അഞ്ഞൂറു കൊല്ലങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന അടിമത്വത്തിന്റെയും അടിച്ചമർത്തലുകളുടെയും ചാട്ടവാറുകളെ സധൈര്യം നേരിട്ടു വരുംതലമുറയുടെ അസ്തിത്വത്തിനും മേൽവിലാസത്തിനും സർവോപരി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമായിട്ട് ജീവനും ജീവിതവും നൽകിയ പാരമ്പര്യവുമാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ തലയുയർത്തി നില്കുന്നത്... ആ പാരമ്പര്യത്തിന് ഒരു നമ്പറോ കോഡോ നൽകി ഒരു പുറംതാളിൽ മതത്തിന്റെ തലക്കെട്ടും നൽകി ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ഒതുക്കിത്തീർക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യാമോഹിക്കേണ്ട. പോളണ്ടിൽ, ഹിറ്റ്ലർ 13 ലക്ഷം ജൂതരെ ചതച്ചരച്ചു കൊന്ന ഓഷ്വിറ്റ്സ് തടങ്കൽ പാളയം മ്യൂസിയമാക്കിയപ്പോൾ മുഖവാചകമായി എഴുതിവെച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: 'ചരിത്രം മറക്കുന്നവരെ ചരിത്രം ശിക്ഷിക്കും'. ചരിത്രം അതാവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ..

  #caa #fascism #unitedindia #allareequal

  Read More

  ഞാനോ നമ്മളോ

  വോട്ട് നൽകി ജയിപ്പിച്ചത് പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാനോ നൂറിന്റെ വിലയിലേക്ക് ആയിരത്തെക്കൊണ്ടുവരുവാനോ അല്ല... നൂറ്റിമുപ്പത്താറു കോടി ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ ഏകോപ്പിക്കാനാണ്... അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം കാണാനാണ്.. നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനും അടുക്കള മന്ത്രിസഭയുടെ ഒത്തുചേരലിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന 'ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സ്വര'മെന്ന ഓമനപ്പേരിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഫാസ്‌സിസ്റ് തീരുമാനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനും വേണ്ടിയല്ല..ഒന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക, നൂറ്റിമുപ്പത്തിയഞ്ചു കോടിക്കു മുന്പിൽ അഞ്ഞൂറ്റിഅമ്പത്തിന്റെയും ഇരുന്നൂറ്റിഅമ്പത്തിന്റെയും ഭൂരിപക്ഷം ഒന്നുമല്ല... ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ ഇടിപ്പിച്ചു ചോര കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറുക്കന്മാർ മുകളിൽ പറക്കുന്ന പരുന്തുകളെപ്പറ്റിയും ഓർത്തുകൊള്ളുക.പറന്നുനടക്കുന്ന പക്ഷികൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചില്ലകളിൽ വന്നിരിക്കണം. ഇരുന്നേ പറ്റു.. പോളണ്ടിൽ, ഹിറ്റ്ലർ 13 ലക്ഷം ജൂതരെ ചതച്ചരച്ചു കൊന്ന ഓഷ്വിറ്റ്സ് തടങ്കൽ പാളയം മ്യൂസിയമാക്കിയപ്പോൾ മുഖവാചകമായി എഴുതിവെച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: 'ചരിത്രം മറക്കുന്നവരെ ചരിത്രം ശിക്ഷിക്കും'. ചരിത്രം അതാവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ..

 • tanmayroy 126w

  Powerless Individual

  It's hard to focus when distractions are voilent in nature.
  ©tanmayroy

 • jins_josephite 126w

  7 Sign of early fascism in India


  1:Superficial Nationalism
  2:Disdain for human rights
  3:Control of the media
  4:Obsession with national security
  5:mixing religion & government
  6:Suppression of dissent
  7:Erosion of independence

  ©jins_josephite

 • tinkekasahara 126w

  Fascism-Death of Freedom

  Power to loot, scar and break the very existence of freedom that each one of the beings has been vested by nature to quench the thirst of a greedy few who lack the basic of all the qualities - humanity.

  The greedy few believe in achieving their means by any method possible even if it means at the cost of others.
  Justifying their means by bending the basic guidelines created for keeping the swaying up of powers in check.
  Opposing and questioning the law is made forbidden and if someone points out the flaws they are a threat to be disposed.
  In guise of religion,caste ,colour and creed they manipulate emotions ,laws and people as required or when threatened in times of their need.

  Fueled by the inaction of the masses such people breed.
  It's high time we realise that everybody will have to get involved .
  Help each other and everyone that require our help in need.
  ©imeandmyself

 • mudasirfirdosi 128w

  Fascism

  Partition within a partition,
  let the civilizations roll.
  A nation within a nation,
  as the hate ripens some more.

  Remember,
  The Greater German Reich
  coming together on similar quests,
  annexing neighbors, from the start;
  no different than a recent incursion.

  Millions paid for the silence of a nation,
  the world tumbled into war and chaos.
  How do you think this will end later?
  Your silence shall not take you far.

  Dividing, labeling and intolerance,
  only makes you, feel apart.
  'Supremacy' does not last forever,
  no one is better than their thought.

  Many races claimed to be superior,
  Belittling others for no good cause.
  Ultimately, that was their end forever,
  too late to return from such a fall.

  ©mudasirfirdosi

 • coldhead 133w

  .

 • coldhead 138w

  ഒരുപക്ഷെ പത്രവും പരിസരവും ഒരുപോലെ മറവിയിലാഴ്ത്തിയ ഒരു "സാധാ" വിശേഷത്തെ പറ്റി.

  ..നമ്മളിതൊക്കെ കാണുന്നതാന്നെ..


  _റാണി_പത്മിനി_


  #mirakeemalayalam #fascism #ente_bhasha
  @vandhu @d_a_y_dreamer

  Read More

  .