#unreal

141 posts
 • elle_se_retrouve 12w

  Made-up

  People are less expressive nowadays
  For they sell their emotion
  To become more mythical.
  More hypocrites, more bereft.

  ©elle_se_retrouve

 • madmans_diary 13w

  Real heroes are
  Often discovered
  During unrealistic situations
  ©madmans_diary

 • avaiswa 22w

  ഒരാൾ

  ശരീരിക വേദനകളെ ഓർത്തു വച്ചുവന്ന് അനേഷിക്കാൻ...
  മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ ചുഴിയിൽ പെട്ട് മുങ്ങി താഴുമ്പോൾ ഒരു കൈ നീട്ടാൻ...
  വാക്കുകൾ തോൽക്കുന്നിടത്ത്
  ഹൃദയത്തെ കേൾക്കാൻ...
  മിഴികൾ ഈറനണിയാൻ കൊതിക്കും വേളകളിൽ
  നീർമണികളെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ...
  കണ്ണീരൊളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോളെല്ലാം
  പരാജയപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ഉള്ളറിയാൻ...
  തളർന്നു പോവുമ്പോൾ തോളത്തു കൈയ്യിട്ട്
  ചേർത്ത് നിർത്താൻ...
  സ്വപ്നങ്ങളെ എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള പരക്കം പാച്ചിലിൽ കാലിടരുമ്പോൾ കൂട്ടിരിക്കാൻ...
  തെറ്റുകളുടെ പാതകളിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ
  സ്നേഹശാസനകളാൽ നേർവഴി കാട്ടാൻ...
  പലവിധ ചിന്തകളാൽ തല വിങ്ങും നേരങ്ങളിൽ
  നെറുകയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുമ്മയായ് വന്നുകൊണ്ട്
  വാത്സല്യ പെരുമഴയുടെ കുളിർമ്മ നല്കാൻ...
  ഒരാൾ....
  -@vaiswa

 • kushh_ 42w

  Craving for Unreal love

 • darkmoon696 52w

  ‘Oh God, it is a scorching day!!’ I said, as I walked up to a cafe across the street. As soon as I enter the cafe, I feel the cool breeze let out by an air conditioner placed at the corner of the room. I choose a table close to the air conditioner and let out a sigh in relief as I sit down, placing my pen and book on top of the table. A staff member comes rushing to me with a menu in his hand as I start to make myself comfortable in that chilly corner.

  I look into the menu for about two minutes, finally settling for an Espresso. I flip the pages of my book until I find a blank page and start writing a story that came across my mind while I was in the shower that morning. My short story comprises of just two characters, one of them is a beautiful small-town girl and the other is a boy from a rich urban family.

  One day, as it was raining cats and dogs, the girl comes running to a nearby shelter and stumbles upon the boy. They both try to get up, wiping off the dust from their clothes and this split-second creates a narrow window for the boy to take a glance at the mesmerizing eyes of the girl. He then begins to question her whereabouts and in those 30 minutes, they both get along together. The boy then notices that the frigid weather condition is making the girl uncomfortable which drove him to wrap his jacket around the girl and this was the moment that made their 30-minute relation much stronger.

  ‘Ahh’, I scream as I wake up and find my wife squeezing my nose. In the next few moments, I come out of my sub-conscious state and realise that the whole set-up was nothing more than a dream. I’m disappointed as much as you guys but I conceive that I am already an hour late for my work. I rush to the bathroom as my wife obstructs my way and offers me her hand-made Espresso.

  @writersnetwork @miraquill @mirakeeworld

  #coffee #espresso #love #romance #happy #rain #shortstory #fiction #dream #unreal #kiss #relationship #mirakee #miraquill #writersnetwork #writersblog #pod #wod #loveatfirstsight #funny #sarcastic #married #storywriter #author

  Thanks a lot for the �� @writersnetwork ❤️

  Read More

  Coffee

  We all want our dreams to come true except for the bad ones though

  ©darkmoon696

 • smzidane8381 55w

  Life

  With all those toxic memories that exist in the mind,
  The soul always longs for an escape route,
  The route which should not contain any witnesses,
  The route where every thing should start from the beginning,
  The route where mind should stay stable without any guilt or regret;
  But yes the same route is invisible and undefined in lives,
  A sham, which justifies the very protocol of life;
  "The path of life is second to none since it gives one and only chance to everyone".
  ©smzidane8381

 • ferozah 57w

  Toxic is when you love the wrong man from your soul, like your own soul !!
  ©ferozah

 • letterseed 72w

  Seashells and Sunshine

  “Each time I made her smile I felt like,
  An invisible ocean touching my feet and cleansing my skin.
  Waves after waves, I felt like I was a part of it too once.

  A secret pride I held,
  Being the reason of her smile.
  It felt like seashells and sunshine,
  Those I enjoyed from my childhood till now, unchanged."

  He said.
  ©letterseed

 • nefelibata___ 74w

  Enjoying your own company is too dangerous for someone to accept reality behind their ego


  RaaJ +_!

 • alias_poetry 89w

  Fear

  Happens to the best of us
  Without discrimination from the rest of us

  the gripping feeling
  the malignant illusory healing
  the truest of all
  the anticipated fall

  Fear seems unreal,
  Feels quite surreal,
  Unending taste of regret, like nothing happened
  but still felt,

  A useless emotion,
  surrounded by an intention,
  to act, yet do nothing
  Like it won't change a thing

  Living the same thing twice,
  every living human's vice,
  Like a paradox
  When loose it you can describe,
  When you have it you can't!
  ©alias_poetry

 • man_of_joy 90w

  Life is better with lies
  But the truth spoils it up
  Yeah I would love to live
  A life unreal
  Rather to unlive a real one

  ©m_s_tanwar

 • outofleague 97w

  Sometimes the right answer
  is a proper question.

  @smily_aina We call ourselves human beings,
  but a natural disaster will treat us and a barren land with equal mercy.  What is the difference between
  a "point-mass" and a "point"?

  Are you also someone who performs
  encrypted mystic gestures with
  their hands while talking ?

  "What is the price of that thing ?"
  and
  "what is the value of that thing ?"
  The second question feels to be more
  important than the previous one.
  But the moment you put "less" after
  'price' and 'value',
  the former represents a positive extremity
  while the later represents negative aspect
  but mathematically a neutral prospect.

  When are you looking straight at someone ?
  If you are at 4th floor talking from balcony
  with someone who is at 7th floor,
  are you still looking straight ?

  Sky is the limit.
  For a moment, look at the ground
  that is carrying your weight.
  If you slip the momentum with which
  your body will hit the ground will
  hurt you.
  So when it is that you are at a safe distance
  from the ground anyway ?

  You feel the wind, close your eyes and
  you will assume that you are wind.

  Touch. Anything. But the truth is
  at every moment you are touching
  this nothingness present next
  to your skin.

  If you consider this nothingness to be
  not much of an emphasis or importance,
  What would you call it
  "priceless" or "valueless" ?

  If you choose latter
  doesn't that make you "priceless" ?
  But if you are "priceless"
  do you have a "value" ?

  If it is the former,
  have you been giving enough emphasis
  or importance to this nothingness ?  #prettypic314 Challenge #unreal #reality

  Read More

  .

 • sarahrachelea 97w

  Be true to yourself and never betrayed you

  When you are telling the truth
  Only the truth that will resonate with you

  And by all that means,
  All the fake and unreal things surrounding you
  Will be collapsed and left you

  Always telling your truth

  ~ the power of the truth
  ©sarahrachelea

 • drtjeckleburg 99w

  Manufacte'rd

  His voice sounds plastic
  It's posses no real qualities
  He has three faces and they all are a mirage
  It's all a fantasy to him... to fit in
  I've never know the real him.
  Tangible body... no authenticity

  ©drtjeckleburg

 • always_a_thinker 101w

  Companionship

  Sometimes, by seeing couples around me, their equation with each other,
  their authority or non-authority over each other, I question myself, have I set the expectation too high or do I have non-existent ideas within me about a companionship?
  But then it crosses my mind that if my idea is so unrealistic why does it have a place in my heart? And if it is within me then how it can be unreal?
  ©always_a_thinker

 • alonershade 102w

  In this world upside down
  Truth and lie looks the same

  Tattered clothes down the lane
  Affords expensive suit under fame

  Beautiful Smile veils agony of scars
  And also the dirty minds evil aim

  Culprit isn't just one behind bars
  Can be also in crowd walking lame

  Arrows from back aren't opponents
  Betrayal from your own puppet tame

  Devastated product of brands is found
  Similar to the originals with rename

  Infinite distance between visuals n reality
  Although seems like they are of one frame

  With this unethical societal complexity
  Dealing is every days new ball game

  ......The more you think you know the facts
  more the dark secrets to be aware of.........

  @twinkling_girl @writersnetwork #unreal #world #dark #secrets @emolicsuhail

  Read More


 • aarushi_bagri 107w

  Every escape point is ethereal.

  ©aarushi_bagri

 • adt_s_ 110w

  .

 • piyu_5 111w

  The Journey of a Poem

  My mind is benumbed, its transfixed
  On a thought overly underrated.
  I am writing of a phenomenon of
  Finding words.

  I want people to adhere to my poetry,
  Like Milton did his study
  bringing about hordes of sonnets
  & a Paradise Lost in Parts Twelve

  I want to be revered like once was Gandhi,
  Like Bhakts did religion;
  do religion
  will keep doing religion.

  I want to be praised for my words
  to be shaped like Shakespeare's
  'Honorificabilitudinitas'
  or like that of the great Tharoor's
  'Floccinaucinihilipilification'

  But I regret every second of every time
  that I start typing, start indulging in the
  dead thoughtless music of my TVS Gold keyboard,
  This music, which can even go for music
  these days.

  I look for Words, Phrases.
  I open books, tomes, dictionaries
  and even thesauruses of the whole world
  & not one page, a para or even a word,
  comes to the aid.

  I remain illiterate of 'Big Words' and
  cutely ignorant of cute visions.

  I bang my head in absent mindedness
  after having found the word, after
  having traced back the word
  from the Ocean of the Internet.

  The abysmal starts turning fine,
  judging the presence of dignified words,
  the rigid memory perturbed,
  the insanity turns back to insanity
  & the meaningless dissolve into meanings
  To provide even more complex, unforged and unforgibeable thoughts.

  It comes back to the poetry and
  makes it tough enough
  to enter the ranks of weirdness
  the ranks of greatness.

  When it reaches the people
  It gets criticised,
  When the people say they long for
  easier poetry.

  When these Everestly complex words,
  make them turn the poetry into
  critically acclaimed, then
  will I see in it 'A Sense of Greatness?'

  ©Piyush Jain

 • aydslash 111w

  HEARTBROKEN

  If my heart were a page,
  It would have burnt to ashes.
  You were there,
  And then you weren't.
  I thought you loved me more than anything,
  Then one day, you left me with nothing.

  Broken into tiny pieces,
  You left me all shattered and sad.
  Was my love so sour?
  Was it that bad?
  How do I mend my broken heart,
  When you and I have been torn apart?
  And our love story we can't restart.

  I'm constantly reminded of memories of you.
  I waited patiently for the day you'd say I do,
  You told me girls like you were few,
  Only if I had thought it through,
  I would never be caught up in this rue.

  So many buried dreams,
  So many beautiful lies,
  I am taking this in slowly.
  How slow my body is to realize,
  That you are never coming back.
  ©aydslash