hannaabideen

MY IGNITED PEN IS MY LOADED GUN

Grid View
List View
Reposts
 • hannaabideen 6w

  സ്വേഛാതിപത്യത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രതയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ് തീർത്തും ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള മാനവരാശിയുടെ കടന്നുകയറ്റമല്ല മറിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നത് സ്വേഛാതിപത്യത്തിൽ നിന്നും ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ആവാതിരിക്കുന്നുമില്ല. പ്രത്യേയശാസ്ത്രത്തിലെ എണ്ണപ്പെട്ട താളുകൾ മറച്ച് നോക്കേണ്ടത് പോലുമില്ല ഈ പ്രസ്ഥാവനയെ ശരി വെക്കാൻ.

  ഞാനും നിങ്ങളും അങ്ങനെ മറ്റു പലരും അധിനിവേശം നിഷേധിച്ച നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പരമാധികാരത്തിൽ മാത്രം നാം നമ്മെ തന്നെ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജന്മാവകാശമായി നാം കരുതപ്പെടുന്ന അഥവാ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്വാതന്ത്യം. അവിടെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു കലാപകാരിയാണ്, ജീവിതം തന്നെ ഒരു പോരാട്ടമാണല്ലോ! ഞാൻ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഖംമൂടികളണയാത്ത മേൽക്കൊയ്മകളിൽ നിന്നും അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും വിദൂരത്താക്കപ്പെട്ട അധർമ്മങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ജനത.
  അതെ ആറടി മണ്ണ് അവകാശപ്പെടാവുന്ന അത് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന മനുഷ്യർ, പാദത്തിനടിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മൺ തരികളെയും സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
  ആറടി മണ്ണവകാശപ്പെട്ടിട്ടും മണ്ണിനകാശപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ.

  എങ്കിലും ഹൃദയത്തിലുറച്ച ഏകാധിപത്യത്തിനേക്കാൾ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യത്തിന് നൽകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ...!!


  - Hanna abideen

  Read More

  What's freedom ?

 • hannaabideen 17w

  PLIGHT OF MIGRATORY BIRDS  Once I heard from dadiji
  The tragic tale of Indo-pak
  Which I define a deep dive communal rage
  During her childhood days, made it bitter.
  Slowly began the rise of British empire
  In the seventeenth century.
  Ample wealth of Hindustan
  Silks, spices and so on and so forth.
  Higher taxes and larger trades moving to England.

  We indians could be different yet got united.
  Hindus and muslims,
  Brahmins and dalits,
  Whites and blacks,
  Nationalists and liberals,
  Men and women
  We weighed trust on each other
  In the battle against the British,
  Against chivalry and slavery they are known for.

  Blood smeared battlefields
  Hours of martyrs in the pool of blood
  Sheer cry of revolts and rebellions alarmed
  Like pulling the strings of an instrument
  India was in the hands of the great Britain.
  At last left the Bharat,
  Marred with extreme poverty and famine.
  Seeing the soil eroding under their feet
  Sowed a seed of hatred between us.

  That was a monsoon, grey dark broken clouds
  Poured rain upon them
  Perhaps another attempt
  To amalgamate streams of tears.
  Divided hindus and muslims to tore us apart
  Like a barrier the border was born
  And the hatred had grown
  Finally did she truly celebrate the freedom
  From the British crown at the stroke of midnight ?

  Verily millions moving towards the border
  Like the lament of fallen feathers.
  They looked like homeless dead bodies
  Collapsed into a distant dawn
  With frozen fingers and measureless sorrow.
  Came the next shocking news
  Baba lost his job in a factory in Delhi
  Identifying him a muslim,
  Was told to get the next train from India to Pakistan.

  That was when birds seek shelter,
  A poor woman with a rich heart
  Carrying a child left at birth
  Hummed in a low tune
  To steer clear of purple crying.
  That was when a boy seemed to be five
  Sipping the last drop in a bottle.
  Neither radiance of the big orange sun sinking
  Nor monsoon flowers were embraced on that day.

  Indian by birth
  Widow of my Pakistani dadaji said
  Desires have no borders
  She sings urdu and writes hindi
  Yet voice injured by the inhaled past
  Of divided soil of forefathers
  Parted love, abandoned houses, empty pockets
  Tears welled up and lungs choked.
  Whom to blame the fate ? freedom either.

  Even broken glass bangles of raped girls
  And the telephone box resided
  In a corner of the post office in
  Witnessed the grieving mothers over dead bodies.
  The curse of evil enveloped us,
  And yet, not healed
  Unseen wounds and unspoken tales,
  Concealed beneath the duppatta
  From the disturbed peace to the shattered dreams.

  The migratory birds in the darkest of all hours
  Unquestionably strange in our own land.
  To the mothers of missing children in mining
  To the brothers who were separated during partition
  To the beloveds of freedom fighters died in prisons
  To the daughters suffered abduction and mutilation
  Still memories bleeding in the twenty first century.
  The bond formed decades back can't be that weak
  Though here is a moment to poetic justice!

  Read More

  PLIGHT OF MIGRATORY BIRDS

 • hannaabideen 17w

  HOLDING A HEART LOSING ITS BEATS


  O dearest heart !
  Lonely I and dark red you alone here
  You inside me,
  May feel I'm dying inside
  To hold you before you break without love.

  I am not the sixth glass of red wine
  You drink in the middle of chaos.
  I am not the second carton of virginia slims
  You urges to smoke and leave behind.

  I am a poetess breathing in between stars
  The rising and falling stars
  The brightening and dimming stars
  Like I was already written in the damn sky.

  Beyond the rage of poetry
  Walking along the schmaltzy ballads of our tale
  Holding a heart losing its beats,
  Battling between lost him and losing myself.

  O dearest heart !
  We are together from nowhere,
  Without waiting anyone to chase
  Before the sunset hang on clouds
  Under the clashing words of love.


  #writersnetwork

  Read More

  HOLDING A HEART LOSING ITS BEATS

 • hannaabideen 17w

  SILENT PRAYER  Know, O Baha!
  I have had a long summer
  In my younger days
  I was put in a cage
  By my father and mother
  Where I had to fly back
  Whenever I go outside before dusk
  Before outsiders make rumours

  Know, O Baha!
  I, Ruskan have had a tearful fall
  Before it's too late for them
  Samir tied the knot with me
  That made me leave my parents
  I was shifted from a cage to another
  I was under the roof of male chauvinism
  And still creeps on me silently
  Even after the death of your beloved father

  Know, O Baha!
  I have passed a little spring too
  That I embrace wholeheartedly
  And that's what you are!
  Now you are about to bring a girl
  Remember my dear son
  She's the one to walk with you
  And not behind
  She is not only to serve her husband
  She is not a toy when it's desired
  She is needless not to suffer in silence
  She needs time for herself to bloom and rise!

  Read More

  SILENT PRAYER

 • hannaabideen 19w

  What autumn left ?


  Autumn leaves are refugees
  Like my depressed grandfather
  And diabetic grandmother
  Who fled to turn fresh green hue
  Into painterly tinctures
  Without a compass or map
  When the autumnal sunshine
  Grows shorter and
  Fall embraces withered leaves.

  Suffocating somewhere,
  Where I could not escape from
  Dwelling there for many a time
  Gazing at the thatched
  Roofs of mud hut.
  My four year Baha
  Asked tears in eyes,
  What is the color of hunger ?
  Perhaps darker than black
  Or brighter than blue!

  When hues left art
  Sugar maples, aspen and
  Russet leaves in heap
  Listening to the tales of
  Starving humans and empty pockets
  Awaiting companions to fall off
  Swore the art to turn into dust!
  Inspired from @my_cup_of_poetry

  Read More

  What
  Autumn
  Left ?

 • hannaabideen 30w

  PRICE OF SMILE

  Someone came knocking
  At the small front door
  Of my little cottage 'HOPE'.
  Coming down the stairway
  Autumn keep running on my mind
  Perhaps the early arrival of autumn.

  Opening the door made from oak,
  A poor child standing outside
  Proffered a cake with figs and berries.
  I asked for his name.
  With a bright smile with chapped lips
  Plunging hands into pocket, he said 'Bruno'.

  His dark, rich in brown hair matches the season
  Smell of dampness filled our nostrils
  Seemingly nine years of age looking around
  High blue hue clouds suffuse the skies
  Isolated maple leaves away from sight
  Left no scars on the surface soil.

  'Where is your companion ?' I asked searching of.
  'I am lonely, an orphan!
  I have a right to be upset.' he whispered.
  Autumn foliage covered the lanes of Lithuania
  I bought all the cakes and gave him one
  Now better ask him the price of smile!

  @writersnetwork

  Read More

  .

 • hannaabideen 34w

  WORLD OF SILENCE


  Azadi, I am!
  Dying in the hearts of millions
  Hiding beneath the darkest of all skies

  The days full of white lies
  And a cup of phrases
  Bought nothing other than oppression

  Injured verses of wounded poem
  Lost in the darkest of all hours
  Need no time to bury you all

  Silence is the normal pandemic.
  Loaded guns and sharpened weapons
  Chained the world to keep in fear.

  I wanna paint free birds on my canvas.
  Flying in search of truth
  Will I live tomorrow ?

  Read More

  .

 • hannaabideen 35w

  BEYOND THE DOWNFALL

  Many a time young Romeo Montague,
  Petrarchan lover in the heart of audience
  Chose poetry over Fighting words

  O Romeo! Orchard garden might have said
  'You are going to steal the jewel I used to stare'.
  And he would not have listened.

  Verona whispered verses of love
  But turned out the downfall of Juliet Capulet
  That hath hidden in the playlist of time

  Petals of red roses fascinated the lover
  Love, love and love..
  Not roses but thorns gifted by the death!

  That was hard to part the young beloved lady
  He longed for her warm lips and swallowed poison
  Wasn't worse poison to reach heaven with her.

  Leaves of evergreen frantoio olive trees
  Witnessed she plunging the dagger to her breast
  Loyalty rose closely to the prince of love!


  @writersnetwork

  Read More

  .

 • hannaabideen 42w

  "When has he left you ?" psychiatrist asked.

  The poetess said : "During autumn.."  @hannaabideen

 • hannaabideen 42w

  MELANIN QUEEN

  She is a poetess,
  A landscape of letters
  With zillions of thoughts.

  She is a poetess,
  A vessel of melancholy
  Pouring a cup of words.

  She is a poetess,
  An unequivocal love
  Carrying definition of beauty.

  She is a poetess,
  A rebellious lady
  Sinking into the depth of purity.

  She is a poetess,
  Treats like a psychiatrist herself
  With extended rollercoaster of emotions.

  When day and night merge,
  She lifts her heavier quill up and
  Spell the broken tales of silent nights.

  She herself is a poetry,
  Like stars fall deep down into oceans
  And swim whole lives as starfishes.

  She herself is a poetry,
  Like a tree stops holding the empty leaves
  But the falling leaves fall for a new phase.

  Neither she is a tiny black sack of sin
  Grown up under the dark brown lady's burden
  But a human rich in melanin.

  Read More

  MELANIN QUEEN