• my_idols_my_inspirations 88w

    ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੋਲਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਤੁਧੁ ਰਾਖੈਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ


    Why do you waver, O mortal being? The Creator Lord Himself shall protect you.

    ਜਿਨਿ ਪੈਦਾਇਸਿ ਤੂ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥

    He who created you, will also give you nourishment. ||1||
    ©my_idols_my_inspirations