• alok02 84w

    Dimag

    Jaha dimag lagana Tha vaha dil laga baitha

    Or

    Jaha dil lagana Tha vaha dimag laga baitha
    ©alok02