• saturnn 102w

    Sukoon.

    Sukoon se vaasta zara sa kam hai hamara,
    Hum kyun kisi ko apne saath chalne ki aziyat karay...

    ©saturnn